İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İstatistik Analizler

Merkezimizde aşağıdaki istatistik analizler yapılmaktadır.

 Parametrik Yöntemler (Parametric Methods)

 • Tanıtıcı İstatistikler (Descriptive Statistics)

 • Frekans Analizi (Frequencies Tables)

 • Normal Dağılım Kontrol Testleri (Normality Tests)

 • Grup/Alt Grup Varyans Homojenlik Testleri (Tests for Homogeneity of Variance)

 • Tek örnek/İki örnek Z-testi (Z-Test)

 • Oran Testi (Proportion Test)

 • Tek örnek t-testi (t-Test)

 • Bağımsız İki Örnek t-Testi (Student t-Test)

 • Welch Testi (Welch Test)

 • Bağımlı İki Örnek t-Testi (Paired t-Test)

 • Tek-Yönlü Varyans Analizi (One-way ANOVA)

 • Faktöriyel Varyans Analizi (Two-Way ANOVA ,Three-way ANOVA, etc.)

 • Çoklu Karşlaştırma Testleri (Multiple Comparison Tests/Post Hoc Tests) 

 • Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi (Repeated Measures ANOVA)

 • Kovaryans Analizi (ANCOVA)

 • Korelasyon Analizi (Correlation Analysis)

 • Regresyon Analizi (Regression Analysis)

 • Path Analizi (Path Analysis)

 • Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis; Intralass Correlaion)

 • Bland-Altman Testi (Bland-Altman Test)

 • Güç (Testin Gücü) Analizi (Power Analysis)

 • Örnek Genişliği Tahmini (Sample Size Calculator)

 Parametrik Olmayan Yöntemler (Non-Parametric Methods)

 • İşaret Testi (Sign Test)

 • Mann-Whitney U testi (Mann-Whitney U test)

 • Wilcoxon Sıralı İşaret Testi (Wilcoxon Signed Rank Test)

 • Kruskal-Wallis Testi (Kruskal-Wallis Test)

 • Non-Parametrik Çoklu Karşlaştırma Testleri (Non-Parametric Multiple Comparison Tests) 

 • Mood Medyan Testi (Mood's Median Test)

 • Friedman Testi (Friedman Test)

 • Cochran Q Testi (Cochran's Q Test)

 • McNemar Testi (McNemar Test)

 • Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis; Cronbach's Alpha/Cohen's Kappa)

 • Non-Parametrik İlişki Katsayıları (Spearman, Kendall Tau, Cramer's V Test)

 • Ki-kare Analizi (Chi-Square Analysis)

Çok Değişkenli Yöntemler (Multivariate Methods)

 • Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)

 • Kanonik Korelasyon Analizi (Canonical Correlation Analysis)

 • Çok Değişkenli Regresyon Analizi (Multiple Resgression Analysis)

 • Lojistik Regresyon Analizi (Logistic Regression Analysis)

 • Probit Analizi (Probit Analysis)

 • Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analysis)

 • Faktör Analizi (Factor analysis)

 • Diskriminant Analizi  (Discriminant Analysis)

 • Kümeleme Analizi (Cluster analysis)

 • Uyum Analizi (Correspondence Analysis)

 • Yaşam Sürdürme Analizi (Survival Analysis)

 • Cox Regresyon Analizi (Cox Regression Analysis)

 • Çok Boyutlu Ölçekleme (Multidimensional Scaling, MDS)

 • ROC Eğrisi Analizi

Ekleme tarihi: 19-12-2018 10:14:32 Güncellenme tarihi: 08-03-2023 12:43:47